mistress

แปลว่า


n ภรรยาลับ
ความหมายเหมือนกับ: courtesan , paramour , concubine , ladylove
คำที่เกี่ยวข้อง: อนุภรรยา , ภรรยาน้อย , เมียน้อย , เมียเก็บ
n นายผู้หญิง
ความหมายเหมือนกับ: housekeeper , chaperone
คำที่เกี่ยวข้อง: เจ้านายผู้หญิง , เจ้าของที่ผู้หญิง
n ผู้หญิงผู้ชำนาญด้านใดด้านหนึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้เชี่ยวชาญหญิง