missionary

แปลว่า


n หมอสอนศาสนา
ความหมายเหมือนกับ: apostle , evangelist
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้เผยแพร่ศาสนา , มิชชันนารี
adj เกี่ยวกับคณะผู้สอนศาสนา
ความหมายเหมือนกับ: evangelical
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับผู้เผยแพร่ศาสนา