misdemeanor

แปลว่า


n ความผิดอาญาประเภทลหุโทษ (กฎหมาย)
คำที่เกี่ยวข้อง: ความผิดทางอาญาประเภทไม่ร้ายแรง
n การทำความผิดเล็กๆ น้อยๆ
ความหมายเหมือนกับ: misconduct , misdeed , misbehavior
คำตรงข้าม: virtue , morality


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top