mischievous

แปลว่า


adj ซน
ความหมายเหมือนกับ: naughty
คำที่เกี่ยวข้อง: ซุกซน , เกเร
adj ซึ่งเป็นอันตราย
ความหมายเหมือนกับ: harmful
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นภัย