misbehave

แปลว่า


vt ประพฤติตัวไม่เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: fail , misdo , disobey
คำที่เกี่ยวข้อง: ประพฤติผิด , ทำตัวไม่ดี , สร้างปัญหา
คำตรงข้าม: behave