methodize

แปลว่า


vt ทำให้มีแบบแผน
ความหมายเหมือนกับ: organize

คำที่มี "methodize" ในคำ


methodizer n ผู้มีระเบียบแบบแผนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top