mete

แปลว่า


vt แจกจ่าย
ความหมายเหมือนกับ: allot , dispense
คำที่เกี่ยวข้อง: กระจาย , จัดแบ่ง
n เส้นแบ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: ขอบเขต , เส้นแบ่งเขต