metaphor

แปลว่า


n คำอุปมา
ความหมายเหมือนกับ: simile , trope
คำที่เกี่ยวข้อง: คำเปรียบเทียบ
n การใช้คำอุปมา
ความหมายเหมือนกับ: figure of speech
คำที่เกี่ยวข้อง: การพูดเปรียบเทียบ