metallic

แปลว่า


adj เกี่ยวกับโลหะ
ความหมายเหมือนกับ: ory , iron , leaden
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งประกอบด้วยโลหะ , ทำด้วยโลหะหรือเหล็ก