mesh

แปลว่า


n ตาข่าย
ความหมายเหมือนกับ: net , web
คำที่เกี่ยวข้อง: แห , ร่างแห , ตะแกรง
n กับดัก
ความหมายเหมือนกับ: trap
vi ทำงานร่วมกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: ประสานงานกัน
vt ทำให้เข้ากัน
ความหมายเหมือนกับ: coordinate , correlate
คำที่เกี่ยวข้อง: ประสานกัน , ทำงานร่วมกัน
คำตรงข้าม: separate