menu

แปลว่า


n รายการอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: carte , cuisine table
คำที่เกี่ยวข้อง: เมนู , รายการ , รายการสำหรับเลือก , รายการตัวเลือกบนคอมพิวเตอร์
n อาหารที่อยู่ในรายการหรือเมนู
ความหมายเหมือนกับ: food

รูปภาพ


menu รายการอาหารรายการอาหาร

หมวดคำ