mensal

แปลว่า


adj เป็นรายเดือน
ความหมายเหมือนกับ: menstrual , phasic
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นประจำทุกเดือน , รายเดือน

คำที่มี "mensal" ในคำ


commensal adj ที่อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top