melting pot

แปลว่า


n สถานที่หรือสถานการณ์ที่คน ความคิดหรือสิ่งต่างๆ มารวมกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: กระบวนสร้างสิ่งใหม่ด้วยการรวบรวมสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน