medley

แปลว่า


n เพลงผสม
ความหมายเหมือนกับ: assortment , potpourri
n การแข่งขันว่ายน้ำแบบผสม
คำที่เกี่ยวข้อง: การว่ายน้ำแบบผลัดผสม
n สิ่งผสม
ความหมายเหมือนกับ: mixture
คำที่เกี่ยวข้อง: ของผสม
adj ซึ่งผสมกัน
ความหมายเหมือนกับ: mixed , mingled