meditate

แปลว่า


vi ครุ่นคิด
ความหมายเหมือนกับ: think , consider
คำที่เกี่ยวข้อง: ใคร่ครวญ , ไตร่ตรอง , พิจารณา
vi ทำสมาธิ
ความหมายเหมือนกับ: contemplate
คำที่เกี่ยวข้อง: เข้าฌาน