measured

แปลว่า


adj ซึ่งควบคุมได้
ความหมายเหมือนกับ: controlled , limited
คำที่เกี่ยวข้อง: มั่นคง , ระมัดระวัง
adj ซึ่งได้จากการวัด