maverick

แปลว่า


n ผู้เป็นอิสระ
ความหมายเหมือนกับ: nonconformist , loner
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด , ผู้แยกตัว
n สัตว์ที่ยังไม่ได้ตีตรา (โดยเฉพาะลูกวัวที่แยกจากแม่)