matter of the life and death

แปลว่า


idm เรื่องด่วนมากๆ (ปกติใช้เมื่อกล่าวเกินจริงหรือต้องการให้ขบขัน)
คำที่เกี่ยวข้อง: เรื่องคอขาดบาดตาย , เรื่องเป็นเรื่องตาย