matron

แปลว่า


n หญิงที่มีสามีแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: dame , lady , dowager , wife
n ผู้คุมหญิง
n หญิงผู้ดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ภายในหน่วยงาน
ความหมายเหมือนกับ: housekeeper , superintendant , housemother
คำที่เกี่ยวข้อง: แม่บ้าน