matriculate

แปลว่า


vi สอบเข้าวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยได้
vi สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ความหมายเหมือนกับ: enroll , enter
n ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ความหมายเหมือนกับ: matriculant
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้สมัคร