matriarch

แปลว่า


n หัวหน้าครอบครัวหรือชนเผ่าซึ่งเป็นหญิง
ความหมายเหมือนกับ: dowager , ruler
n ผู้เฒ่าซึ่งปกครองครอบครัวหรือชนเผ่า
n ผู้เฒ่าหญิงที่ควรแก่การเคารพ
ความหมายเหมือนกับ: ancestress , precursor
คำที่เกี่ยวข้อง: ปูชนียบุคคล