materialize

แปลว่า


vi กลายเป็นจริง
ความหมายเหมือนกับ: actualize , become real
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นจริง
คำตรงข้าม: dissolve , disembody
vt ทำให้เป็นจริง
ความหมายเหมือนกับ: actualize , crystallize
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เป็นไปตามที่คาดไว้
vi ปรากฏตัว
ความหมายเหมือนกับ: appear
คำตรงข้าม: disappear


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top