masculine

แปลว่า


adj เกี่ยวกับเพศชาย
ความหมายเหมือนกับ: male , manly , virile
คำที่เกี่ยวข้อง: เหมือนผู้ชาย , มีคุณสมบัติของผู้ชาย , เป็นชาย
n ผู้ชาย
ความหมายเหมือนกับ: male
คำที่เกี่ยวข้อง: เพศชาย