martyr

แปลว่า


n ผู้ยอมสละชีวิตเพื่อศาสนาหรือความเชื่อของตน
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ยอมพลีชีพ
n ผู้ทุกข์ทรมาน
ความหมายเหมือนกับ: sufferer
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ทนทุกข์
n ผู้แสร้งทำเป็นทุกข์ทรมานเพื่อให้คนอื่นเห็นใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้เรียกร้องความสนใจ
vt ฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องทางศาสนา
คำที่เกี่ยวข้อง: ฆ่าให้ตายเพราะไม่ยอมเปลี่ยนความเชื่อ