marker

แปลว่า


n เครื่องหมาย
ความหมายเหมือนกับ: label , ticket , mark
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องบ่งชี้ , ป้าย , สัญลักษณ์
n สิ่งที่ใช้ทำเครื่องหมายหรือร่องรอย
ความหมายเหมือนกับ: felt tip pen , colored pen
n ผู้ทำเครื่องหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: คนจดแต้ม , ผู้จดคะแนน

รูปภาพ


marker สิ่งที่ใช้ทำเครื่องหมายหรือร่องรอยสิ่งที่ใช้ทำเครื่องหมายหรือร่องรอย

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top