mark with

แปลว่า


phrv กาเครื่องหมายด้วย
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำเป็นเครื่องหมายด้วย
phrv (ครู) กาเครื่องหมาย (ด้วยหมึก,ดินสอ ฯลฯ)
phrv ใส่รายละเอียดของ
ความหมายเหมือนกับ: label with
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำสัญลักษณ์บน