manifold

แปลว่า


adj หลากหลาย
ความหมายเหมือนกับ: diverse , numerous , various
คำที่เกี่ยวข้อง: นานาประการ , นานาชนิด , หลายชนิด , มากมาย , หลายอย่าง
n ห้องหรือท่อที่มีทางเข้าออกหลายทาง
vt ทำให้เพิ่มทวีคูณ
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เพิ่มมากขึ้น
vt ถ่ายสำเนา
คำที่เกี่ยวข้อง: ถ่ายเอกสาร

คำที่มี "manifold" ในคำ


manifolder n ผู้ถ่ายสำเนา

manifoldly adv โดยถ่ายสำเนา

manifoldness n การถ่ายสำเนาค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top