manifold

แปลว่า


adj หลากหลาย
ความหมายเหมือนกับ: diverse , numerous , various
คำที่เกี่ยวข้อง: นานาประการ , นานาชนิด , หลายชนิด , มากมาย , หลายอย่าง
n ห้องหรือท่อที่มีทางเข้าออกหลายทาง
vt ทำให้เพิ่มทวีคูณ
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เพิ่มมากขึ้น
vt ถ่ายสำเนา
คำที่เกี่ยวข้อง: ถ่ายเอกสาร