mandatary

แปลว่า


n ผู้ได้รับมอบอำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: mandatory , compulsory , forced , obligatory
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ได้รับคำสั่ง , การได้รับคำสั่ง