manageable

แปลว่า


adj ซึ่งสามารถจัดการได้ง่าย
ความหมายเหมือนกับ: easy-going , trained , tame
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งควบคุมได้ง่าย
คำตรงข้าม: unmageable