malicious

แปลว่า


adj มุ่งร้าย
ความหมายเหมือนกับ: spiteful , malevolent
คำที่เกี่ยวข้อง: ปองร้าย , ประสงค์ร้าย , ผูกพยาบาท

คำที่มี "malicious" ในคำ


maliciously adv อย่างมุ่งร้าย

maliciousness n ความมุ่งร้ายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top