malice

แปลว่า


n ความมุ่งร้าย
ความหมายเหมือนกับ: ill-will , maliciousness , spitefulness
n ความอาฆาตพยาบาท
ความหมายเหมือนกับ: malevolence