maker

แปลว่า


n ผู้ผลิต
ความหมายเหมือนกับ: producer , creator , manufacturer
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้สร้าง , ผู้ทำ
คำตรงข้าม: unmake , break , undo
n ผู้เซ็นเอกสาร (ทางกฎหมาย)
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้เซ็นชื่อกำกับในตั๋วสัญญาใช้เงิน