magnanimous

แปลว่า


adj ใจบุญ
ความหมายเหมือนกับ: generous , benevolent
คำที่เกี่ยวข้อง: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ , ใจกว้าง
คำตรงข้าม: ungenerous