made-up

แปลว่า


adj ซึ่งสร้างเรื่องขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: invented , concocted , unreal , fictitious


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top