loosening

แปลว่า


adj ที่ทำให้ผ่อนคลาย
ความหมายเหมือนกับ: relaxing
คำตรงข้าม: confining , binding


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top