lodge

แปลว่า


n กระท่อม
ความหมายเหมือนกับ: cabin , hut , cottage
คำที่เกี่ยวข้อง: บ้านพักในป่า , ที่พักเวลาออกล่าสัตว์
vt เก็บไว้ในที่ปลอดภัย
ความหมายเหมือนกับ: store
คำที่เกี่ยวข้อง: เก็บ
n ถ้ำของสัตว์
ความหมายเหมือนกับ: den , lair
คำที่เกี่ยวข้อง: โพรงที่สัตว์อยู่
vt ทำให้ฝัง
ความหมายเหมือนกับ: fix
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ติดแน่น
n บ้านเล็กๆข้างประตูรั้ว สำหรับคนเฝ้าประตูอยู่
n บ้านอินเดียแดง
ความหมายเหมือนกับ: wigwam
คำที่เกี่ยวข้อง: กระโจม
vi ฝัง
ความหมายเหมือนกับ: fix
คำที่เกี่ยวข้อง: ติดแน่น
vi พักอาศัย
ความหมายเหมือนกับ: stay
vt ยื่น
ความหมายเหมือนกับ: present
คำที่เกี่ยวข้อง: มอบ , เสนอ
n โรงแรม
ความหมายเหมือนกับ: hotel , motel
n สมาคม
ความหมายเหมือนกับ: club , association , society
คำที่เกี่ยวข้อง: สโมสร , สถานที่ประชุม
vt ให้พักอยู่

รูปภาพ


lodge กระท่อมกระท่อม

หมวดคำ