loaded

แปลว่า


adj จำนวนมาก
adj ที่ตกอยู่ในฤทธิ์ของยาเสพย์ติดหรือเหล้า
คำที่เกี่ยวข้อง: มีนัย
adj มีของบรรทุกเต็ม
ความหมายเหมือนกับ: full
คำที่เกี่ยวข้อง: เต็ม , เพียบ
คำตรงข้าม: empty
adj ร่ำรวย (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: rich
คำที่เกี่ยวข้อง: รวย
คำตรงข้าม: poor
sl คนรวย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top