load

แปลว่า


n ของบรรทุก
คำที่เกี่ยวข้อง: สินค้าที่บรรทุก
vi เข้าไปในยานพาหนะ
n เครื่องมือรับพลังงานไฟฟ้า
vt ถ่ายข้อมูลหรือโปรแกรมในคอมพิวเตอร์
vt ทำให้หนักใจ
ความหมายเหมือนกับ: weight , encumber
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นภาระหนัก
คำตรงข้าม: disburden
n น้ำหนักถ่วง
คำที่เกี่ยวข้อง: น้ำหนัก
n น้ำหนักบรรทุก
คำที่เกี่ยวข้อง: ระวางน้ำหนัก
vt บรรจุ (ฟิล์มในกล้องถ่ายรูป)
vt บรรจุกระสุน
ความหมายเหมือนกับ: prime , ready , prepare for shooting
vi บรรจุกระสุน
ความหมายเหมือนกับ: prime , ready , prepare for shooting
vt บรรทุก (สินค้า)
ความหมายเหมือนกับ: fill , put goods on , take on cargo
คำตรงข้าม: unload , unpack , take off cargo
vi บรรทุก (สินค้า)
ความหมายเหมือนกับ: fill , put goods on , take on cargo
คำตรงข้าม: unload , unpack , take off cargo
n ปริมาณงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: ปริมาณงานที่มอบหมายให้คนหรือเครื่องจักรทำ
n ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้
n ปริมาณเสื้อผ้าที่ซักในเครื่องซักผ้า
vt เพิ่มน้ำหนัก
คำที่เกี่ยวข้อง: ถ่วงน้ำหนัก
n ภาระ
ความหมายเหมือนกับ: weight , encumbrance
คำที่เกี่ยวข้อง: หน้าที่ , ความรับผิดชอบ
vt ใส่ดิสก์หรือเทปลงในคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่น

ตัวอย่างประโยค


I've got loads of studying to do. ฉันมีเรื่องเรียนมากมายที่ต้องทำ
There's loads of stuff all over it. มีข้าวของจำนวนมากเต็มไปหมด