listing

แปลว่า


n การรวบรวมรายชื่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: การรวบรวบรวมรายการ , การถูกรวมอยู่ในรายชื่อ , การลงรายการ , การลงรายชื่น , รายชื่อ , รายการ , บัญชีรายชื่อ , สารบาญ , บันทึก