likeness

แปลว่า


n ความเหมือนกัน
ความหมายเหมือนกับ: similarity , resemblance , similitude , alikeness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความคล้ายคลึงกัน
คำตรงข้าม: unlikeness , dissimilitude
n ภาพเหมือน
ความหมายเหมือนกับ: image , portrait
คำที่เกี่ยวข้อง: ภาพ