leveller

แปลว่า


n ผู้วัดระดับ
ความหมายเหมือนกับ: leveler
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้หาระดับ , เครื่องรังวัดหาระดับ , สิ่งหรืออุปกรณ์ที่วัดหรือหารระดับ , ผู้ที่ต้องการจะล้มล้างความไม่เท่าเทียมมางสังคม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top