level out

แปลว่า


phrv พยายามคงระดับไว ้(หลังจากการสูงขึ้น)
ความหมายเหมือนกับ: level off
phrv ทำให้เท่าเทียมกัน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top