level off

แปลว่า


phrv ทำให้เรียบ
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้แบน , ทำให้ได้ระดับ
phrv รักษาระดับ
ความหมายเหมือนกับ: level out
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้คงที่
phrv เข้าสู่ระดับคงที่ (เครื่องบิน)
คำที่เกี่ยวข้อง: รักษาระดับ
phrv เข้าสู่ระดับปกติ (ไม่ขึ้นไม่ลง)


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top