leadership

แปลว่า


n ความสามารถในการเป็นผู้นำ
คำที่เกี่ยวข้อง: ความเป็นผู้นำ
n ตำแหน่งผู้นำ
คำที่เกี่ยวข้อง: ตำแหน่งหัวหน้า
n ผู้นำของกลุ่ม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top