lament

แปลว่า


n ความโศกเศร้าเสียใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: การร่ำไห้ , การโหยไห้ , การคร่ำครวญ
vt ทำให้โศกเศร้า
ความหมายเหมือนกับ: grieve , mourn
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เสียใจมาก
n บทกลอนหรือเพลงไว้อาลัยผู้ตาย
vi โศกเศร้า
ความหมายเหมือนกับ: grieve , mourn
คำที่เกี่ยวข้อง: ทุกข์โศก , เสียใจ , โทมนัส