keep on

แปลว่า


phrv พยายามสวม (เสื้อผ้า) ไว้
ความหมายเหมือนกับ: leave on
phrv เปิดไฟทิ้งไว้
ความหมายเหมือนกับ: put on
phrv เดินทางต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: go on
phrv ทำต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: carry on
คำที่เกี่ยวข้อง: ดำเนินต่อไป , ทำต่อเนื่อง
phrv จ้างต่อ
ความหมายเหมือนกับ: stay on , stick on , stop on
phrv ให้เช่าต่อ
phrv พูดยืดยาว
ความหมายเหมือนกับ: be off , be on about , go on
คำที่เกี่ยวข้อง: ร่ายยาว
phrv พยายามอยู่ในระดับสูงไว้
ความหมายเหมือนกับ: be on , stay on
คำที่เกี่ยวข้อง: เก็บไว้สูง
phrv ให้ยาต่อเนื่อง
ความหมายเหมือนกับ: be on , stay on
phrv ทำเรื่อยไป
ความหมายเหมือนกับ: go on , continue , carry on
คำที่เกี่ยวข้อง: ดำเนินต่อ , รักษาไว้