justify

แปลว่า


vt จัดบรรทัดให้เสมอกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดบรรทัดให้เท่ากัน
vt แสดงให้เห็นถึง
ความหมายเหมือนกับ: warrant , vindicate
คำที่เกี่ยวข้อง: พิสูจน์ให้เห็น , แสดงเหตุผล
คำตรงข้าม: charge , blame
vt อธิบาย
ความหมายเหมือนกับ: explain , excuse
คำที่เกี่ยวข้อง: แก้ตัว

คำที่มี "justify" ในคำ


justify by phrv พิสูจน์ว่าถูกต้องจาก

justify to phrv พิสูจน์ว่าถูกต้องให้กับค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top