jig

แปลว่า


n การเต้นรำด้วยจังหวะเร็ว
vt เคลื่อนไหวไปมาอย่างรวดเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: bounce , bob
คำที่เกี่ยวข้อง: โคลงตัวไปมาอย่างรวดเร็ว
vt เต้นรำในจังหวะเร็ว
sl ร่วมเพศ
คำที่เกี่ยวข้อง: ร่วมประเวณี