itemization

แปลว่า


n การชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา
ความหมายเหมือนกับ: analysis
คำที่เกี่ยวข้อง: การผ่าเพื่อพิสูจน์