ironclad

แปลว่า


adj ซึ่งไม่ยืดหยุ่น
ความหมายเหมือนกับ: inflexible , unbreakable
คำที่เกี่ยวข้อง: ตายตัว
คำตรงข้าม: flexible
adj หุ้มเกราะ
ความหมายเหมือนกับ: armor-plated